Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

moninka
14:39
Reposted fromRynn Rynn viaMerlinka Merlinka
moninka
14:39
2384 eb4a 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viakotfica kotfica
moninka
14:38
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience viakotfica kotfica
moninka
14:38
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viakotfica kotfica
moninka
14:35
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viadestroyed destroyed
moninka
14:32
Reposted fromBundz Bundz viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
14:30
Reposted fromFlau Flau viaganzrockbar ganzrockbar

May 20 2017

moninka
19:28
7938 87d7
Reposted fromGIFer GIFer viakotfica kotfica
moninka
19:19

May 01 2017

moninka
19:52
2000 2114
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar

April 28 2017

moninka
18:42
7970 8dc3
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viakotfica kotfica
moninka
18:41
Skoro oczy krótkowidza nie mają ochoty odbierać podobnych bodźców nerwowych, co oczy niekrótkowidza, to znaczy, że mają inną wrażliwość i należy ją uszanować. Po prostu organizm krótkowidza w pewnym momencie postanawia rozwinąć swe inne zmysły.
— Manuela Gretkowska, My zdies' emigranty
moninka
18:39
8747 3a8c
Reposted fromadaamanth adaamanth viakotfica kotfica

April 23 2017

moninka
15:19

April 02 2017

moninka
09:35
7748 e040 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica

March 29 2017

moninka
18:13
4531 d10e
Reposted fromDennkost Dennkost viaganzrockbar ganzrockbar

March 19 2017

moninka
13:43
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

February 16 2017

moninka
18:52
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viaganzrockbar ganzrockbar
moninka
18:50
4277 8ef7 500
Boże. To prawda.
Reposted frommusujaca musujaca viaganzrockbar ganzrockbar

June 21 2015

moninka
13:47
2445 e738 500
Reposted fromYuei Yuei viaganzrockbar ganzrockbar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl